Tổ chức chiếu sáng cho nhà công nghiệp một tầng

      Comments Off on Tổ chức chiếu sáng cho nhà công nghiệp một tầng

Chiếu sáng cho nhà công nghiệp một tầng có thể bằng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo hoặc hỗn hợp giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo.

1. Chiếu sáng tự nhiên
Chiếu sáng tự nhiên sử dụng cho các xưởng có nhiều công nhân làm việc, không đòi hỏi nhiệt độ, độ ẩm và chiếu sáng đặc biệt. Chiếu sáng tự nhiên có thể lấy qua cửa sổ tường bao, qua cửa sổ trên mái, qua tường bao nằm ở khoảng chênh lệch độ cao giữa hai khẩu độ hoặc hỗn hợp cả qua cửa sổ tường bao và qua cửa sổ trên mái (hình 2.16, 2.17).
Ưu điểm của chiếu sáng tự nhiên là tận dụng được đặc điểm ở nước ta mặt trời chiếu sáng quanh năm với cường độ mạnh do vậy tiết kiệm năng lượng điện, về mặt sinh lý ánh sáng tự nhiên phù hợp với con người hơn, về mặt tàm lý tạo cho người công nhân có cảm giác gần gũi gắn bó với không gian xung quanh nơi mình làm việc thông qua cửa sổ lấy ánh sáng.
Nhược điểm là độ chiếu sáng thay đổi phụ thuộc vào thời tiết, vào thời gian trong ngày vào các tháng trong nãm, vào đặc điểm phản xạ của mặt đất, độ trong của không khí, vào vị trí của mặt trời, mức độ và đặc tính của mây v.v…

Khi công nhân làm một ca trong ngày với công việc đòi hỏi độ chiếu sáng trung bình thời gian sử dụng ánh sáng tự nhiên có thể kéo dài tới 80% thời gian làm việc, nhưng với hai ca chỉ có thể kéo dài tới 55%, còn ba ca tối đa chỉ kéo dài được 35% thời gian làm việc. Còn đối với công việc đòi hỏi chính xác với ca làm việc như trên thời gian sử dụng chiếu sáng tự nhiên giảm đi chỉ còn 48, 30 và 25% thời gian làm việc. Do vậy khi sử dụng chiếu sáng tự nhiên cần phải có hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Phần tính toán chiếu sáng tự nhiên được giới thiệu riêng trong giáo trình vật lý xây dựng.

a. ồ) Chiêu sang qua cứa sổ tường bao.
d) Chiếu sáng két bơp gua cửa sổ v/á cửa mái c e g) Chiếu sáng qua cửa mái

Hình 2.17. Đường biếu dién cương dó chiếu sang qua các loai cứa sô’ cửa mái khác nhau

2. Chiếu sáng nhân tạo
Đối với các nhà sản xuất kín và nhà sán xuât có hệ thống điếu hoà người ta sử dụng chiếu sáng nhân tạo. Ngoài ra trong các nhà sản xuất sử dụng chiếu sáng tự nhiên cũng cần có hệ thống chiếu sáng nhân tạo để chiếu sáng vào những giờ không thể sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc bổ xung cho ánh sáng tự nhiên, đảm bảo đủ ánh sáng cho sản xuất theo tiêu chuẩn quy định cho từng ngành.
Chiếu sáng nhân tạo sử dụng năng lượng điện với các loại bóng đèn thường, đèn huỳnh quang, đèn cao áp v.v… Chiếu sáng nhân tạo chia làm ba hệ thống: chiếu sáng chung, chiếu sáng hỗn họp và chiếu sáng kết hợp.
Hệ thống chiểu sáng chung: Bố trí đèn chiếu đồng đều cho toàn bộ diện tích xưởng sản xuất.
Hệ thống chiếu sáng hỗn hợp: Sử dụng hệ thống chiếu sáng chung cho cả xướng và chiếu sáng bổ xung cho những nơi công nhân làm việc bằng các đèn đặt tại chỗ.
Hệ thống chiếu súng kết hợp: Chiếu sáng chỗ làm việc của công nhân đồng thời bằng cả ánh
sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo (hình 2.18).

Hình 2.18. Sơ đồ chiếu sáng tổng hợp phòng sán xuất

a) Chiếu sáng qua cửa sổ; b) Chiếu sáng qua cửa mái;

ưu điểm của chiếu sáng nhàn tạo là ánh sáng đồng đều và ổn định.
Nhược điểm là tốn năng lượng. Quang phổ của ánh sáng nhân tạo khác với quang phổ của ánh sáng tự nhiên. Do vậy người công nhân làm việc thường xuyên trong môi trường ánh sáng nhàn tạo cần định kỳ được chiếu tia cực tím. về mặt sinh học đối với cơ thể sinh vật trong đó có con người, môi trường ánh sáng tự nhiên có lợi cho sức khoẻ hơn là môi trường ánh sáng nhân tạo.
Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện một số ngành sản xuất có các nhà xưởng một tầng không sử dung cửa sổ và cửa mái bao gồm các nhà sản xuất sử dụng điều hoà không khí, nhà sản xuất tự động hoá hoàn toàn con người không xuất hiện thường xuyên ở trong đó. Trong trường hợp này cửa sổ ờ tường bao chủ yếu có tác dụng về mặt tâm lý, tạo sự gắn bó môi trường bên trong với môi trường bèn ngoài. Hệ thống chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo đều có những ưu điểm, nhược điểm của mình, do vậy các chuyên gia ngày càng hấp dẫn bởi hệ thống chiếu sáng tổng hợp được điều chỉnh tự động nhằm kết hợp các ưu điểm của hệ thống chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo. Quy trình tự động ở đây được sử dụng để bật hệ thống chiếu sáng nhân tạo khi chiếu sáng tự nhiên không đủ cường độ. Ngược lại khi chiếu sáng tự nhiên đù cường độ lại tự động tắt hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Như vậy sẽ loại bỏ được tính không ổn định của hệ thống chiếu sáng tự nhiên theo thời gian và tiết kiệm nãng lượng.