Trục định vị trong nhà công nghiệp nhiều tầng

      Comments Off on Trục định vị trong nhà công nghiệp nhiều tầng

1. Nhà khung có dầm
Trong nhà công nghiệp nhiều tầng đa phần sử dụng khung BTCT có dầm, trục định vị được xác định như sau:
Đối với khung đổ toàn khối: trục định vị ngang và dọc ở các hàng cột đều đi qua tâm hình học của cột.
Đối với khung lắp ghép có dầm: trục định vị tại các hàng cột giữa nhà luôn đi qua tâm hình học của cột.
– Trục định vị biên dọc nhà:
Đối với hàng cột biên dọc sử dụng thép góc chờ để đỡ sườn panen, trục định vị đi qua mép trong của tường, mép ngoài của cột (hình 3.8 b).
Đối với hàng cột biên dọc sử dụng tai cột để đỡ sườn panen biên, trục định vị đi qua thân cột, cách mép trong cột biên a = — (b- chiều rộng cột trong nhà) (hình 3.8 d).
– Trục định vị tại đầu hồi:
Khi dầm đỡ sàn có tiết diện hình chữ nhật, trục định vị đi qua mép trong của tường, mép ngoài
của cột.
Khi dầm đỡ sàn có tiết diện hình chữ T ngược, trục định vị đi qua tâm hình học của cột. Mép trong của tường trùng với mép ngoài của cột.
– Trục định vị tại khe lún ngang:
Khi tiết diện dầm hình chữ nhật trục định vị đi qua khe lún.
Khi tiết diện hình chữ T ngược, trục định vị đi qua tâm hình học 2 hàng cột nằm dọc khe lún, khoảng cách giữa hai trục là 1000 — 1500 mm (hình 3.8 e).

2. Nhà khung không dầm (sàn nấm)
Trong nhà công nghiệp nhiều tầng sử dụng khung BTCT không dầm (sàn nấm) lắp ghép cũng như đổ toàn khối, trục định vị các hàng cột biên (ngang và dọc) đều đi qua tâm hình học của cột, mép trong của tường cách trục định vị một khoảng là Al bằng 1/2 chiều rộng tấm sàn dọc hàng cột (1/2 B) – B ~ 2500 mm. Đôi khi cũng sử dụng mũ cột lệch ở phía tường dọc, khi đó mép trong tường dọc nhà cách trục định vị một khoảng là A2 – nhỏ hơn Al (hình 3.8 h).

Hình 3.8. Trục định vị nhà công nghiệp nhiều tầng lắp ghép
a) Trục định vị trên mặt bằng; b) Trục định vị dạng cột có vai đỡ dầm sàn; c) Trục định vị dạng cột
nối với nhau qua dầm (không nối trức tiếp) d) Trục định vị phương án tương tự mang hoặc tường treo;
e) Trục định vị tại khe lún; g) Trục định vị nhà tuờng chịu lực; h) Trục định vị nhà tường sử dụng sàn không dầm (sàn nấm)